Investigimi i aksidenteve rrugore

Përfshirja në një aksident rrugor është përkëdo ngjarje traumatike. Nuk mjafton vetëm kjo, por ngjarja shoqërohet me shpenzimet gjyqësore, e veçanërisht kur  pala e dëmtuar ka ngritur padi gjyqësore për përfitimin e dëmshpërblimit.

Ne kemi një ekip të detektivëve privatë të kualifikuar në kryerjen e investigimeve të aksidenteve rrugore dhe  plotësisht të pavarur për hetimin e asaj që ka ndodhur në të vërtetë. Ne punojmë për individë dhe avokatë privatë, si dhe kompani të ndryshme sigurimi.

Përse i’u nevojitet një detektiv privat?

Ka shumë arsye përse njerëzit i drejtohen një detektivi privat në rastet e trajtimit të aksidenteve rrugore:

  • Për të përcaktuar të vërtetën - aksidentet ndodhin në fraksion sekonde, sa që është e pamundur të kujtohet se çfarë ndodhi në të vërtetë. Ri-ndërtimi i skenës së aksidentit ndihmon në gjetjen e së vërtetës.
  • Për të përcaktuar përgjegjësinë - nëse nuk jeni të sigurt mbi rrethanat e sakta të aksidentit, ju mbani përgjegjësi për dëmet ose lëndimet që i keni shkaktuar palës tjetër. Ne zbulojmë të vërtetën dhe nëse nuk jeni në faj, ndihmojmë të provojmë pafajësinë tuaj.
  • Për të marrë dëshmi për gjykatë - nëse keni nevojë të gjeni dëshmi (dëshmitarë) për të provuar se nuk keni qenë neglizhent dhe nuk jeni ju shkaktari i aksidentint, ne mund të marrim dëshmi të nevojshme për të ndihmuar që çështja juaj të ngrihet në gjykatë.

Si funksionon Investigimi i Aksidenteve Rrugore

Hetimi i një aksidenti rrugor përfshin një numër elementësh të ndryshëm. Detektivët tanë do të trajtojnë të plotë rastin që nga fillimi i tij dhe do t'ju japin një raport të qartë e gjithëpërfshirës.

Hetimet tona përfshijnë:

  • Lokus Raport. Ne do të vizitojmë skenën ose vendodhjen e aksidentit dhe do të hartojmë plane/skica të ngjarjes, si provë në gjykatë. Gjithashtu, do të marrim dëshmi fotografike ose video dhe do të shqyrtojmë pikën e ndikimit, si dhe pozicionet e pushimit përfundimtar  të automjetit dhe çdo shenjë në vendngjarje.
  • Deklaratat e Dëshmitarëve. Ne regjistrojmë dhe transkriptojmë intervistat e dëshmitarëve, si dhe intervistat me të gjithë ata që janë të përfshirë në aksident. Ne kemi një shkallë të lartë suksesi për gjetjen e dëshmitarëve, dëshmia e të cilëve është jetike për rastin tuaj.
  • Ekzaminimi i Automjetit. Ne do të kryejmë ekzaminime të hollësishme të automjeteve të përfshira. Do të shikojmë përtej dëmit të shkaktuar, duke kryer kontrolle në sistemin e drejtimit, të frenimit, gjendjen e gomave etj, për përcaktimin e saktë të shkakut të aksidentit.

N.q.s keni qenë i përfshirë në një aksident rrugor dhe keni nevojë për ndihmë për të vërtetuar pafajësinë tuaj, ose thjesht dëshironi të përcaktoni rrethanat e sakta të aksidentit, na kontaktoni në  +355 (0) 67 211 5555 për të parë se si mund t'ju ndihmojmë.