Vlerësim biznesi

Në një mjedis të pasigurtë ekonomik sot, është më e rëndësishme se kurrë që sipërmarrësit e bizneseve të marrin vendimet e duhura në rast  të transaksioneve të madha në biznes, si bashkim, blerje, sipërmarrje e përbashkët ose partneritet të ri. Instituti i Detektivit Privat i’u ofron një gamë të gjerë shërbimesh për t’ju ndihmuar me faktet, në mënyrë që çdo vendim i marrë të jetë ai i drejti.

Çfarë nënkupton shërbimi “Vlerësim Biznesi”?

Due-Diligence ose Vlerësimi i Biznesit ndryshon në kuptim sipas llojit të biznesit, kompanisë apo industrisë në të cilën operoni. Në përgjithësi, kjo përfshin hetim të historikut të kaluar dhe reputacionit të një biznesi, apo individit, para nënshkrimit të një kontrate, gjë që i bën ata ligjërisht përgjegjës.

INVESTIGIMI

Njohja është thelbësore për marrjen e vendimeve fitimprurëse në biznes. Paramendoni se çfarë mund të ndodhë nëse investoni shumë në një sipërmarrje të re biznesi, pa hetuar më parë mbi ata me të cilët do të punoni – përfundimi do të ishte një investim jo i mirë, investitorë të zemëruar ose një marrëdhënie biznesi që i’u shkakton shumë vështirësi.

Investigime të tilla kryhen më shumë përpara një transaksioni të madh biznesi, si një blerje ose bashkim, për të mbrojtur pronën tuaj intelektuale aktuale dhe të ardhshme, si dhe ruajtjen e reputacionit të kompanisë suaj.

Gjithashtu, mund të dëshironi të bëni një hetim të nevojshëm për të kontrolluar integritetin e punonjësve, furnitorëve, kontraktorëve ose kolegëve tuaj, veçanërisht nëse menaxhoni nga distanca, nëse punonjësit tuaj shpenzojnë shumë kohë në rrugë ose n.q.s, po përjetoni probleme për shkak të mungesës së industrisë së dikujt tjetër.

FUSHAT E INVESTIGIMIT

  • Ekzaminimi i një objektivi të mundshëm për shkrirjen, blerjen, privatizimin ose transaksionin e ngjashëm financiar të kompanisë.
  • Një hetim i arsyeshëm që fokusohet në çështjet e ardhshme materiale.
  • Një hetim i praktikave aktuale dhe politikave të kompanisë.
  • Një ekzaminim i cili ka si qëllim marrjen e një vendimi për blerje nëpërmjet parimeve të vlerësimit dhe analizës së vlerës së aksionerëve.

ROLI I DETEKTIVIT PRIVAT

Instituti i Detektivit Privat ka një ekip të detektivëve privatë me përvojë, me aftësi dhe njohuri të nevojshme për të kryer hetime të hollësishme, që të ndjeheni të sigurtë për vendimet tuaja në biznes.

Investigatorët përdorin një sërë teknikash dhe teknologjitë moderne për të gjetur informacionin që i’u nevojitet. Investigimet përfshijnë kontabilitetin, kërkimet e pasurisë, blerjet e mistershme, kërkim në historikun e kaluar dhe vëzhgimin. Ne punojmë në mënyrë diskrete dhe efikase për t’iu siguruar informacion të mjaftueshëm për të marrë vendime, pa kompromentuar marrëdhëniet tuaja të biznesit. Natyra e çdo investigimi do të ndryshojë në varësi të rastit individual.