Themeluesit

ORETA SALIAJ

 • Themeluesja e parë e Institutit të Detektivit Privat në Shqipëri (Shkollës së Parë Private në fushën e Investigimit Privat).
 • Themeluesja e parë e shërbimeve në fushën e investigimit privat për të gjithë qytetarët shqiptarë, që në vitin 2015.
 • Mban Titullin “Detektiv Privat”, diplomuar pranë United Kingdom Private Investigator Network (UKPIN), London, UK.
 • Mban Titullin “Ekspert i Testit të Poligrafit”, diplomuar pranë AS Polygraph Institute, Izrael.
 • Mban titullin Doktor Shkencash (Dr.) në Disiplinën e Shkencave Politike, diplomuar Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL).
 • Mban titullin Magjistër (MSc.) në disiplinën e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike, Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL).
 • Bachelor në Shkencat Humane. Fakulteti i Shkencave Sociale, Tiranë.
 • Kryetare e Shoqatës së Detektivëve Privatë (SHDP) Tiranë.
 • Anëtare e Rrjetit të Investigatorëve Privatë (UKPIN)- Londër, UK.
 • Anëtare e Shoqatës Botërore të Investigatorëve Privatë (wAPI)- Londër, UK.
 • Anëtare e Akademisë Europiane të Poligrafit - Madrid, Spain.